Team

Laisha Duran-Marinez Profile

Laisha Duran-Marinez

Sheraan Martin Profile

Sheraan Martin

Sophia Mazzuchelli Profile

Sophia Mazzuchelli

Laura Maeda Profile

Laura Maeda

Harlena Munnings Profile

Harlena Munnings

Advisor
Xhantel Chaney-Pineda Profile

Xhantel Chaney-Pineda

Nicholas Golden Profile

Nicholas Golden

Nicola-Isabella ( Bella ) Ruiz Profile

Nicola-Isabella (Bella) Ruiz